مرغ دریایی

پس زمینه مرغ دریایی – بندرانزلی – پل غازیان

مرغ دریایی