حسن آباد

پس زمینه ای از میدان حسن آباد

حسن آباد

میدان آزادی

پس زمینه میدان آزادی – عکس گرفته شده از سمت شمال غرب داخل میدان – فوتوشاپ

میدان آزادی