میدان آزادی

پس زمینه میدان آزادی – عکس گرفته شده از سمت شمال غرب داخل میدان – فوتوشاپ

میدان آزادی